stiftertafel

Stiftertafel am Altar  (Quelle: Stadtkirche Celle)

armenkistekopf

Armenkiste  (Quelle: Stadtkirche Celle)

Pressestimmen

Boni_2015a
Stiftung 2015 an die Stadtkirche

Cellesche Zeitung, 6. November 2015

Konzert Musica Campo di Fiori 001 Kopie
 Konzert Musica Campo di Fiori

Cellesche Zeitung, 24. März 2015